خلخال2

 
قطعه شعری از مرحوم سید یعسوب خلخالی متخلص به حباب
نویسنده : میرهادی خلخالی زاویه - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳٩۱
 

گفت خالق بر ملایک در زمین 

خلق خواهم کرد از گل جانشین

این جواب آمد ز سکان سما’

زو فساد آید کند سفک دما’

ما همه تسبیج و تقدیست کنیم

در رکوعت روز و شب سر افکنیم

این خطاب آمد که انتم جاهلون

اعلم انی بما لا تعلمون

یاد آدم داد اسما’ در خفا’

عرضه کرد آنگاه بر افرشته ها

عاجز آمد از جواب و وز بیان

ساکنان عرش از کر و بیان

آدم آمد وارث علم علیم

شد سپس در جنت ماوی مقیم

گشت مسجود ملایک یک سره

الا ابلیسآَ ابا واستکبرا